نام: علی تقی پوریان
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حقوق
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: t a g h i p u o r i a n @ i a u n s . a c . i r
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
حقوق خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
ایران
1384
کارشناسی
حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
ایران
1379

سوابق اجرایی

عنوان
سازمان
شروع
پایان
وکالت دادگستری
دادگستری
فروردین 1382
تاکنون
مشاور حقوقی شرکت گاز مازندران
شرکت گاز مازندران
آبان 1380
آبان 1381
مشاور حقوقی اداره کل اموال و املاک
اداره کل اموال و املاک
فروردین 1385
فروردین 1391
مشاور حقوقی وزارت راه و شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی
فروردین 1384
فروردین 1393
تحقیقات

عنوان
اوصاف حق العمل کاری همایش حقوق و الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر 1390
چهارچوب نظری مالکیت معنوی همایش اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور 1391
طرح پژوهشی حق العمل کاری و مسئولیت مدنی حق العمل کاری مجری 1389
مالکیت معنوی و حقوق شهروندی همایش حقوق شهروندی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر 1394
مسئولیت مدنی حق العمل کار همایش گمرک شاهراه اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر 1390
مفهوم کودک و مصادیق آن همایش حقوق کودک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر 1389
همکاری در طرح پژوهشی قراردادهای الکترونیکی 1391
همکاری در طرح پژوهشی موانع و محدودیت های اجرای احکام مدنی 1389