علی تقی پوریان

مربی دانشکده علوم انسانی


نام: علی تقی پوریان
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حقوق
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: t a g h i p u o r i a n @ i a u n s . a c . i r
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
حقوق خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
ایران
1384
کارشناسی
حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
ایران
1379

سوابق اجرایی 4 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
وکالت دادگستری
دادگستری
فروردین 1382
تاکنون
مشاور حقوقی شرکت گاز مازندران
شرکت گاز مازندران
آبان 1380
آبان 1381
مشاور حقوقی اداره کل اموال و املاک
اداره کل اموال و املاک
فروردین 1385
فروردین 1391
مشاور حقوقی وزارت راه و شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی
فروردین 1384
فروردین 1393

تحقیقات 8 تحقیق

عنوان
اوصاف حق العمل کاری همایش حقوق و الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر 1390
چهارچوب نظری مالکیت معنوی همایش اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور 1391
طرح پژوهشی حق العمل کاری و مسئولیت مدنی حق العمل کاری مجری 1389
مالکیت معنوی و حقوق شهروندی همایش حقوق شهروندی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر 1394
مسئولیت مدنی حق العمل کار همایش گمرک شاهراه اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر 1390
مفهوم کودک و مصادیق آن همایش حقوق کودک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر 1389
همکاری در طرح پژوهشی قراردادهای الکترونیکی 1391
همکاری در طرح پژوهشی موانع و محدودیت های اجرای احکام مدنی 1389